demoplan

Architektura a veřejný prostor

ÚP Čelákovice

Územní plán Čelákovic

soutěž, 2013

Ideový návrh územního plánu města Čelákovice rozvíjí existující hodnoty stávající urbánní struktury i uspořádání krajiny a navrhuje řešení negativních jevů, které logicky vznikly v průběhu historického vývoje města.

Jedinečná kombinace dobré dopravní dostupnosti s charakteristickou přírodní krajinou, která město obklopuje, předurčuje Čelákovice k tomu, aby by byly hojně navštěvovanou lokalitou. Město má šanci těžit z výhodné polohy na frekventovaném železničním spoji a lukrativního umístění na řece. Nový územní plán musí tyto přednosti podpořit a poskytnout podmínky k úspěšnému naplnění těchto předpokladů.

Přítomnost železnice však městu nepřináší jen pozitiva. Trať protíná městskou zástavbu a spolu s některými přilehlými oblastmi v ní vytváří obtížně prostupnou bariéru. Nový územní plán tento problém musí řešit a obě části města spojit v jeden funkční celek. Nedílnou součástí návrhu je i prověření řešení stávajících ploch, zvážení jejich možného jiného využití a upozornění na případné negativní jevy v území.

ÚP Čelákovice

Čelákovice leží na frekventovaném železničním úseku Praha - Lysá nad Labem. Připravovaná modernizace této tratě přinese zrychlení provozu a navýšení kapacity spojů. Snadnou dosažitelnost zajišťuje i nedaleké vedení silničních úseků R10 a D11. Dobrá dopravní dostupnost a blízkost hlavního města Prahy je jednou z hlavních předností Čelákovic, z nichž může město těžit.

ÚP Čelákovice

V intravilánu města existuje několik důležitých lokalit a míst, které vyžadují zvýšenou pozornost. Jsou to klíčové oblasti rozvoje, které díky své poloze a svému fungování (resp. nefungování) ovlivňují chování širokého okolí - jak pozitivně tak negativně. Jejich úspěšná transformace je důležitá pro správný chod celého městského organismu a proto na ně musí být náležitě zaměřena pozornost:

Nábřeží řeky a přilehlé oblasti - představují jednu ze základních hodnot, které obec má. Úspěšné využití těchto ploch je pro město jasnou prioritou. Navštěvovány budou jak obyvateli tak turisty, kteří do oblasti přicházejí z centra města potažmo z vlakového nádraží nebo směřují podél řeky po pěšinách a cyklistických stezkách z ostatních destinací ležících na Labi. Nábřeží musí poskytnou bezproblémový a hlavně atraktivní průchod podél řeky. Zvláště frekventovaná bude zóna u nástupu na budoucí lávku přes řeku, která sem bude přivádět velké množství turistů. Plocha v blízkosti jejího ústí je proto vhodná pro vytvoření parku se sportovním a dalším zázemím. Vlastní pás zelených ploch, který běží podél řeky, budou tvořit cyklostezky, pěšiny, odpočívadla, lavičky. Všechny prostory u Labe musí být zároveň dobře přístupné z města.

Železniční trať - dělá z Čelákovic na jednu stranu snadno dostupný cíl, na stranu druhou působí jako obtížně prostupná bariéra, která odděluje od města velkou část zastavěné oblasti. Směrem na východ tak vzniká lokalita “za železniční tratí”, která těžko komunikuje s centrem, natož se vzdálenějšími čtvrtěmi. Cílenými zásahy, které náš návrh představuje je však možné obtížnou situaci řešit.

Oblast zahrádkářských osad a zemědělské půdy u železniční tratě na jih od průmyslového závodu Kovohutě Holding DT a.s. se svým charakterem typově blíží okrajové části městské periferie. Přitom se nalézá v zastavěné oblasti. Působí tím pádem jako bariéra, která spolu s železnicí nepříznivě rozděluje město. Stavební rozvoj této oblasti a vytvoření nové městské čtvrti spolu s novým podchodem pod tratí v ulici Jaselská tuto i sousedící oblasti oživí. Díky její přehlednosti a městskosti bude přístup do čtvrti “za železnicí” rychlejší, příjemnější a v neposlední řadě i bezpečnější.

ÚP Čelákovice

Před zpracováním územního plánu jsme analyzovali zastavěnou plochu Čelákovic a definovali několik typů oblastí, které se liší svým charakterem a které se opakují na různých částech města. Tyto oblasti se liší co do uličního profilu, výšky zástavby, způsobu zastavění a využití. Jsou narušovány pouze areály průmyslových závodů.

V částech města s navrhovanou změnou využití byly použity stejné typy oblastí, jako jsou již na stávajícím území. Tím je docíleno toho, že nově rozvíjené a měněné pozemky budou se zbytkem města tvořit jednotný celek.

up_celak-schema01
up_celak-schema02
up_celak-schema03
up_celak-schema04

Rozvoj obce by se měl soustředit především na posilování stávajících silných stránek, jež činí město lukrativní z pohledu obyvatel i návštěvníků, a na eliminaci slabých stránek, které naopak negativně ovlivňují fungování obce. V intravilánu města existuje několik důležitých lokalit a míst, které vyžadují zvýšenou pozornost. Jsou to klíčové oblasti rozvoje, které díky své poloze a svému fungování (resp. nefungování) ovlivňují chování širokého okolí - jak pozitivně tak negativně. Jejich úspěšná transformace je důležitá pro správný chod celého městského organismu a proto na ně musí být náležitě zaměřena pozornost.

Návrh nového územního plánu počítá v průběhu příštích patnácti let s postupným nárůstem počtu obyvatel obce o několik tisíc. Stejně tak uvedené návrhy změn využití pozemků budou probíhat postupně, po etapách. Jednotlivé plochy mají přiřazeny priority, které nabízejí vodítko pro přijímání rozhodnutí o dalších krocích při vykonávání správy města.

©2007-2019 demoplan, info