demoplan

Architektura a veřejný prostor

ÚP Nelahozeves - ilustrační foto

Územní plán Nelahozeves

2. místo v soutěži, 2013

Obec Nelahozeves je výhodně situovaná. Leží v bohaté krajině dolního Povltaví Středočeského kraje. Rozprostírá se na levém břehu Vltavy severně od Kralup nad Vltavou.

ÚP Nelahozeves

širší vztahy

Dojezdové vzdálenosti jsou velmi krátké jak do bývalého okresního města Mělníku, tak do Kladna a především do Prahy, úředního centra Středočeského kraje.

Pozitivem je kromě polohy obce v rámci kraje také umístění na řece Vltavě, což je důležité z hlediska turismu. Skrz řešené území prochází vltavská cyklotrasa, v centru obce se nachází Zámek a rodný dům skladatele Antonína Dvořáka.

V současné době je pro Nelahozeves největším rizikem příliš velké rozvojové území obce, které zabírá hodnotnou a chráněnou krajinu. Tím vytváří předpoklady pro neorganizovanou výstavbu osamocených rodinných domů, které mohou znehodnotit již tak omezené množství přírodních ploch. Navíc takový stavební rozvoj přináší pro obec vysoké náklady na infrastrukturu a způsobuje vznik nehostinných oblastí přímo na zastavěné ploše obce. Vyřešení výše zmíněných problémů a podpoření silných stránek je jádrem našeho návrhu.

ÚP Nelahozeves

krajina a lokality, topografie terénu, limity území

Zástavba je soustředěna do dvou základních lokalit. Jednu tvoří typicky rostlé sídelní útvary Nelahozeves a Lešany, druhá vznikla postupnou zástavbou podél komunikací při břehu Vltavy. Vznikly tak ulice Pod Strání a Zagarolská na severu zakončeny částí obce Pohořany. Lesnatý pás přírody se územím vine severo-jižním směrem.

Prostorově se plocha obce člení do dvou výškových úrovní. Jsou to oblast při řece Vltavě, kde je situovaná větší část zástavby a pak vyvýšená plošina, na níž převažuje zemědělská krajina narušená průmyslovými a jinými areály.

ÚP Nelahozeves

rozvoj zastavěných ploch

Hospodárný přístup k využívání krajiny by měl být společným jmenovatelem všech budoucích změn v celém řešeném území obce. Návrh územního plánu z r. 2003 vyčlenil rozsáhlé plochy pro stavbu nových rodinných domů. V současné době je využito pouze malé procento z nich. Nové stavby jsou nahodile umísťovány doprostřed polí a znehodnucují tím okolní krajinu sídelních celků. Takovému nakládání s pozemky musí být zabráněno. Návrh upřednostňuje výstavbu na nevyužitých pozemcích v zastavěném území. Zároveň redukuje oblasti vyčleněné v r. 2003, na kterých je možné provádět výstavbu nových domů, na odpovídající rozsah. Respektuje přitom existující parcelaci pozemků a již připravenou technickou infrastrukturu nové zástavby.

ÚP Nelahozeves

hlavní plán

Zámek a rodný dům Antonína Dvořáka - to jsou kulturní hodnoty, které každý rok přitahují do Nelahozevsi velké množství návštěvníků. Vznikla proto Dvořákova stezka, jež přivádí turisty od Kralup nad Vltavou přímo do podzámčí. Navrhujeme prodloužení této stezky podél řeky až do Hleďsebe. Cyklistům a pěším návštěvníkům tak bude k dispozici atraktivní napojení na severní část obce, odkud pak mohou směřovat např. dál přes most do Veltrus.

Při pobřeží mezi nově zřízeným prodloužením Dvořákovy stezky a Vltavou navrhujeme zřízení parku Nábřeží Antonína Dvořáka. Logicky naváže na centrální část Nelahozevsi. Měl by sloužit jako místo oddechových aktivit, pikniků, společenských akcí pod otevřeným nebem s příležitostmi pro nenáročné sportovní aktivity - např. badminton, jogging, plážový volejbal, petanque.

©2007-2019 demoplan, info